מדריך למילוי דוח אישי שנתי

מאת: רו"ח תהילה פאר

החייב בהגשת דוח

יחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד או בעל משכורת מעל סך של 613,000 ₪ בשנה חייב בהגשת דוח שנתי על ההכנסות למס הכנסה. (וכן בעלי הכנסות ממקורות נוספים כגון: דמי שכירות, קצבת חוץ, ניירות ערך, ריבית וכד' – מעל התקרות שנקבעו.)

מי שמגיש דוח על הכנסותיו, חייב לכלול בו את כל ההכנסות מכל המקורות, גם ממקורות שאילו היו הכנסה יחידה, לא היה חייב בהגשת דוח.

חובת הגשת דוח מקוון

יחיד החייב בהגשת דוח כאמור לעיל, ובידיו הכנסה מעבודה, מעסק או משלח יד, נדרש להגיש את הדוח שלו למשרד השומה לאחר ששידר אותו באופן מקוון. כ"דוח מקוון" ייחשב דוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט או על ידי מייצגים בחיבור ישיר למערכת המחשב של רשות המסים.

למעט, בן זוג רשום שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה וכן יחיד בעל הכנסה חייבת שאינה עולה על 76,710 ₪ (נכון לשנת המס 2010) ושל שני בני הזוג אינה עולה על 153,420 ₪ אלו יהיו פטורים מהגשת דוח מקוון.

בעלי שליטה ומגישי בקשה למענק מ"ה שלילי, אינם פטורים, למרות האמור לעיל.

להלן קישור למערכת שידור באינטרנט.

הדוח ונספחיו

תיק במ"ה מתנהל ע"ש שני בני הזוג ולכן בני הזוג רשאים לבחור בין דוח אחד שיכלול את הכנסות שניהם לבין הגשת דוחות נפרדים. בחירה זו לא תשפיע על החבות במס.

יחיד המבקש להגיש דוח בנפרד מבן זוגו, צריך לציין זאת בגוף הדוח ולצרף הצהרה במידת הצורך.

יש להגיש דין וחשבון שנתי על ההכנסה בשנת המס על גבי טופס 1301 ,

בצירוף הנספחים הנלווים אליו:

נספח א': אם היו לך הכנסות מעסק או משלח יד, צרף חישוב ההכנסה החייבת בנספח א' לדוח או על גבי טופס אחר במתכונתו: טופס 1320.

נספח ב': אם היתה לך הכנסה מרכוש, צרף נספח ב' בו תוכל לפרט הוצאות או הקלות ממס אותן הינך דורש. טופס 1321.

נספח ג': אם היו לך הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים, (שאינן הכנסה מעסק בידך או שלא דרשת בגינן הוצאות מימון), צרף נספח ג': טופס 1322.

החל מהשנה, שנת 2010, ניתן לשדר נספח זה באינטרנט למי שמגיש דוח מקוון.

נספח ד': אם היו לך הכנסות מחו"ל שבגינם הינך דורש זיכוי בשל מס ששולם בחו"ל או קיזוז הפסדים בחו"ל, צרף נספח ד': טופס 1324.

המשדר דוח מקוון שבידיו הכנסות מחו"ל יוכל לשדר נספח זה באינטרנט.

טופס 6111 – נספח לדוח

טופס 6111 הוא נספח לדוח השנתי, בו מפורטים ומקודדים נתוני דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס. הטופס מיועד לבעלי הכנסה מעסק או משלח יד.

בשנת המס 2010 אינם חייבים בהגשת הנספח מי שמחזור עסקיהם עד 300,000 ש"ח (כולל מע"מ).

החל מדוחות לשנת 2010 חלה חובה לשדר נספח זה באינטרנט או באמצעות המייצג דרך מחשב רשות המיסים למי שחייב בהגשתו.

לאחר השידור יש לצרף לדוח את הגרסה המודפסת, על גביה מוטבע מספר הגרסה שנקלט במערכת . יש לסמן על גבי הדוח את פרטי הגשת טופס 6111.

יחיד ימלא רק את נתוני דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס – עמודים 1-5 בנספח.

נספחים עיקריים נוספים

יחיד הדורש פחת על נכסים ששימשו בייצור הכנסתו יצרף טופס י"א לדוח – טופס 1342.

יותר אף ניכוי נוסף בשל פחת בהתאם לחוק התיאומים, הניכוי הנוסף בשל פחת מותנה בהגשת טופס 1343 המפרט את החישוב לכל נכס קבוע.

יחיד שמבקש לקזז הפסדים משנים קודמות או הפסדים שוטפים כנגד הכנסתו השנה או מהשנים הבאות יגיש טופס 1344.

יחיד שהיה לו רווח או הפסד הון ממכירת נכסים יצרף נספח רווח הון לכל עסקה וירשום בו את פרטי העסקאות: טופס 1399י'.

ניתן לשדר גם טופס זה באינטרנט למי שהגיש דוח מקוון.

יש לצרף לדוח בהתאם לנתוניו אישורים מקוריים כגון:

- אישורים על תשלומים לקופות גמל, לקרן השתלמות, לאובדן כושר עבודה, לביטוח חיים וכיוצא בזה.

- טופס 867 מהבנקים על רווחים מריבית, מדיבידנד וכיוצא בזה.

- אישורים על ניכויים במקור ע"י לקוחות.

- קבלות על תרומות מוכרות לסעיף 46 המזכות בהחזר של 35% מסכומן.

- אישור למס הכנסה על תשלומים למוסד לביטוח לאומי.

וכו'.

מועד הגשת הדוח

מי שאין לו מייצג ואינו מנהל את חשבונותיו בשיטת החשבונאות הכפולה חייב בהגשת הדוח עד ליום 30.4 בשנת המס העוקבת לשנת המס של הדוח המוגש.

יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש אותו עד ליום 31.5 אלא אם ניתנה לו אורכה למועד אחר.

חישוב המס על פי הדוח

ההכנסה החייבת תהיה סך כל ההכנסות בהפחתת הניכויים השונים.

על ההכנסה החייבת מופעלים שיעורי מס הכנסה. הכנסות רגילות – ע"פ מדרגות המס שנקבעו לשנת המס. (ראה טבלה בהמשך) הכנסות שאינן מיגיעה אישית חייבות בשיעור מס התחלתי של 30%.

להכנסות מסוימות נקבעו שיעורי מס מיוחדים.

מהמס המחושב יש להפחית את הזיכויים מהמס ואת נקודות הזיכוי, (שווי נקודת זיכוי בשנת המס 2010 עומד על 2,460 ₪) התוצאה היא סך המס לחיוב.

טבלת מדרגות המס לשנת 2010

שעור המס ב 2010: הכנסה מיגיעה אישית, הכנסה שלא מיגיעה אישית

השכר החודשי השכר השנתי אחוז המס 2010
עד לשכר של 4,770 ש"ח עד לשכר של 57,240 ש"ח 10%
4,771 ש"ח עד 8,470 ש"ח 57,241 ש"ח עד 101,640 ש"ח 14%
8,471 ש"ח עד 12,720 ש"ח 101,641 ש"ח עד 152,640 ש"ח 23%
12,721 ש"ח עד 18,250 ש"ח 152,641 ש"ח עד 219,000 ש"ח 30%
18,251 ש"ח עד 39,340 ש"ח 219,001 ש"ח עד 472,080 ש"ח 33%
שכר הגבוה מ-39,340 ש"ח שכר הגבוה מ-472,080 ש"ח 45% על כל שקל נוסף

תשלום מס/החזר מס בעקבות הגשת הדוח

יתכן שחלק מהמס או כולו כבר שולם על ידי היחיד כמקדמות או כניכוי במקור או כתשלום על חשבון, וייתכן כי אף מגיע החזר מס.

אם בהתאם לדוח המוגש יש יתרה של מס לתשלום, יש לשלם את היתרה עם הגשת הדוח.

מי ששילם במשך השנה מס בסכום העולה על המס המגיע ע"פ הדוח, זכאי להחזר של עודף המס. החזר המס יבוצע לחשבון הבנק שפרטיו יצוינו בדוח או לחשבון הבנק האחרון המעודכן במשרדי השומה תוך 90 יום מיום הגשת הדוח.

אי הגשת דוח

אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה, גורר הטלת קנסות או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית המשפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי החוק, שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים כאחד. פקיד השומה רשאי, במקרה של אי הגשת דוח, לערוך שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.

רק הגשת הדוח השנתי תיחשב כהשגה על שומה בהיעדר דוח.

האתר והמידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, אינו מהווה חוות דעת, ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא.
Print Friendly

13 תגובות ל “מדריך למילוי דוח אישי שנתי”

 1. פנינה גליק

  יש לנו חשבון בנק בארה"ב. הכסף מושקע בד"כ באג"חים. האם עלי לדווח בטופס 1301 על ההכנסות גם משם אפילו שהן לא מתקבלות בארץ?.

  אודה לכם על תשובה מהירה.
  תודה
  פנינה

  להגיב
  • משרד רו"ח בן דוד

   כתושבת ישראל עליך לדווח על כל הכנסה אף אם מקורה בחו"ל.
   באם יש לך חובה בהגשת דוח מסיבות אחרות עליך לדווח גם על הכנסה זו באמצעות נספח ד' לדוח.
   אם אין לך חובה בהגשת דוח (כגון: בני זוג שכירים מתחת לתקרה החייבת בדוח) ישנה אופציה של דיווח מקוצר או של אי דיווח במקרה של ניכוי המס במלואו במקור, וכל זה עד לתקרה מסוימת (כ- 330,000 ₪). מעל לתקרה , תהיה חובת דיווח בכל מקרה.
   לשאלות נוספות ניתן לפנות ליועצת המס ומנהלת ביקורת רו"ח תהילה פאר 02-5005555

   להגיב
 2. יהונתן כהן

  בשנת 2002 הייתי עוסק זעיר פטור וביקשתי בקשה לסגירה לפני ימים אחדים גיליתי שאני חייב לרשות סכום עתק על אי הגשת הדו"ח , זאת ועוד שמשנת 2008 אני נמצא בפשיטת רגל האם צריך להגיש דוח עברו מאז 11 שנים ? אני בפשיטת רגל , מה עלי לעשות ?

  להגיב
  • משרד רואי חשבון בן דוד

   שלום יהונתן,

   שנים בהן לא היתה פעילות עסקית כלל כעוסק ולא יצאו חשבוניות/דווחו הכנסות למע"מ אין חובת הגשת דוח למס הכנסה, זאת באם הוגשה בקשת סגירה ליום בו הופסקה הפעילות.

   כלומר, יש לפנות למס הכנסה בבקשה לסגור את התיק מיום 31.12.2002 ואז תבוטל חבות ההגשה לשנים שלאחר מכן ויבוטלו הקנסות בגין אי ההגשה.

   בהצלחה.

   להגיב
 3. עומר

  אין אפשרות לשלוח את 1301 המקוון לשנת 2012 – האופצייה אינה קיימת באתר מס הכנסה.
  השנה האחרונה שמצויינת שם היא 2011.
  מה אפשר לעשות?

  תודה

  עומר

  להגיב
 4. בן

  שלום,

  בשנת המס 2012 קיבלתי מענק ממשרד התרבות.
  לאחרונה הגיע אישור בדואר ממשרד התרבות על העברת המענק לידי.
  האם אני צריך ציין את המענק באיזשהו סעיף בטופס 1301 או בנספח כלשהו לטופס?
  והאם מענקים ממשלתיים פטורים מתשלום מס?

  תודה רבה.

  להגיב
 5. ישי

  אני עצמאי ואשתי שכירה האם אני צריך בדוח לדווח גם על ההכנסות שלה

  להגיב
 6. ליאת

  שלום רציתי לברר כיצד צריך לרשום הכנסות מקרנות נאמנות.
  (סך ההכנסות הכולל שלי, כולל הרווחים בקרנות נאמנות, אינו עולה על סף המינימום לתשלום מס).

  וגם, עד לשנה הזאת היו לי הפסדים. האם יש דרך לקזז זאת?

  להגיב
 7. ארי שור

  אבקש לקבל הסבר, מה עלי לרשום ומה בעצם אני מתבקש להכניס בפרק טו סעיף 040 בדוח שנתי 1301. תודה.

  להגיב
 8. רוני

  האם צריך לצרף גם את הקבלות והח-ן מהן מורכב נספח א לדו"ח?

  להגיב
 9. נירית

  הי,
  רציתי לוודא, כי בעבר היו לי טעויות..
  בסעיפים 195,238,294 שבטופס 1301 – רושמים רק את ההכנסה מהעסק העצמאי נכון ?
  ורק בסעיף 158 בטופס הזה רושמים את ההכנסה משכר ?
  נכון ?

  תודה
  נירית

  להגיב
 10. אליהו חזן

  אני ממלא דו"ח מקוון וכגימלאי יש לי אישור פריסה
  אינני יודע באיזה קוד לציין את הסכום

  להגיב
 11. דורון מינץ

  שלום תהילה,

  יש לי "הפסדים ברי קיזוז" אבל אין לי רווחים ממניות או ניירות ערך, רק מפקדונות וחסכונות.
  אני יכול לקזז אחד מול השני?
  בכל מקרה הניכוי במקור על הרווחים מהפקדונות קטן מההפסדים אז אני יכול לשמור את הזכות לקיזוז לשנים הבאות? איך?

  אודה לתשובה (ברור שאני כבר מאחר בהגשת הדו"ח :-) )

  דורון

  להגיב

מה דעתך?